Περιοχή: Ἄνω Xερσόνησος

 

Τό μοναστήρι ἱδρύθηκε τήν περίοδο τῆς ἑνετοκρατίας ἀπό τόν Μάρκο Ἀντώνιο Φώσκολο, τόν γνωστό συγγραφέα τοῦ Φορτουνάτου. Σήμερα σώζεται μόνο τό Καθολικό τῆς Μονῆς. Ὁ ναός εἶναι μονόχωρος, μέ ἀναγεννησιακά ἀετώματα στό ὑπέρθυρο τῆς δυτικῆς εἰσόδου.

Φωτογραφικό Αρχείο