33 μ.Χ. Κρῆτες εὐαγγελίζονται τόν Χριστιανισμόν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ἀπό τόν Ἀπόστολον Πέτρον (Πραξ. Β΄ 10).

60-61 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διερχόμενος, δέσμιος, ἀπό τούς Καλούς Λιμένας, εὐαγγελίζεται τόν λαόν τῆς Κρήτης.

65-66 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐγκαθιστᾶ εἰς τήν Γόρτυνα, τόν μαθητήν του Τίτον, πρῶτον Ἐπίσκοπον τῆς νήσου.

60-827 Α΄ Βυζαντινή Περίοδος.

733 Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀποσπᾶται ἐπί Λέοντος Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου ἀπό τήν Ρώμην καί προσακτᾶται ὁριστικῶς εἰς τήν Κων/πολιν.

827-961 Ἀραβοκρατία.

961 Ἡ Κρήτη ἐλευθερώνεται ἀπό τούς Ἄραβας.

961-1204/11 Β΄ Βυζαντινή Περίοδος.

1211-1669 Ἑνετοκρατία.

1645/1669-1899 Τουρκοκρατία.

1821 Θανατώνονται ἀπό τούς Τούρκους ὁ Μητροπολίτης Κρήτης εἰς τό Ἡράκλειον, οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποι καί ὁ Ἰωακείμ Πέτρας, εἰς τήν Ἐπάνω Φουρνήν Μεραμβέλλου.

1866 Τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου.

1898 Ἡ Aὐτονομία τῆς Κρήτης.

1899 ἕως σήμερα Ἡ Σύγχρονος Περίοδος.

1900 Ὁ Ν. 276/1900 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τῆς Κρητικῆς Πολιτείας.

1907 Σύνταγμα τῆς Κρητικῆς Πολιτείας.

1913 Ἔνωσις τῆς Kρήτης μέ τό Ἑλληνικόν Kράτος.

1941 (20-29 Mαΐου) Ἡ Mάχη τῆς Kρήτης.

1961 Οἱ Ἐπισκοπές Κρήτης ἀνυψώνονται εἰς Μητροπόλεις. Ὁ ἰσχύων Καταστατικός Νόμος 4149/1961, «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

1962 Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις, «Περί Ἀνυψώσεως τῶν ἐν Κρήτῃ Ἐπισκοπῶν εἰς κατ’ ἀξίαν Μητροπόλεις τιμῆς ἕνεκεν».

1963 Ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, εἰς τήν Κρήτην.

1967 Ἡ Μητρόπολις Κρήτης ἀνυψώνεται εἰς Ἀρχιεπισκοπήν, ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις 283/1967, «Περί ἀνυψώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Μητροπολίτου Κρήτης εἰς Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης».

1992 (9-23 Νοεμβρίου) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται τήν Κρήτην.

1993 (9 Μαρτίου) Ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ Τόμου, μέ τόν ὁποῖον ἀνακηρύσσονται σέ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπόλεις, οἱ μέχρι τότε τιμῆς ἕνεκεν, Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Κρήτης.

1995 (10-11 Νοεμβρίου) Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέπτεται τήν Κρήτην διά δευτέραν φοράν καί προεξάρχει εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς 100 ἐτηρίδος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, Ἡρακλείου.

2000 Ἐπαναφορά τοῦ θεσμοῦ τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου.

  • Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατατάσσει εἰς τήν χορείαν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τούς Νεομάρτυρας τῆς Κρήτης.
  • Ἐκδίδεται τό τρίτομον λειτουργικόν ἔργον «Κρητικόν Πανάγιον», ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου
  •  Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις 981/2000, μετονομασίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας, εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου.
  • Ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ Τόμου 1047/2000, περί ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
  • Πατριαρχικαί καί Συνοδικαί Πράξεις, προσαρτήσεως Ἐνοριῶν ἀπό τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης, εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί Πέτρας καί ἐκχώρησις Ἐνοριῶν αὐτῶν, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀρκαλοχωρίου.
  •  Ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας ἀποσπάσθηκε ὁλόκληρος ἡ ἐπαρχία Βιάννου καί προσαρτήθηκαν εἰς αὐτήν οἱ Δῆμοι Χερσονήσου καί Μαλίων (ἀπό τήν ἐπαρχίαν Πεδιάδος), τῆς πάλαι ποτέ Ἐπισκοπῆς Χερρονήσου.
  • Ἐπιψήφισις τῶν ἀλλαγῶν αὐτῶν ἀπό τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων καί ἔκδοσις τοῦ Νόμου 2942.

2002  Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέπτεται τήν Κρήτην, διά τρίτην φοράν, τόν μῆνα Ἰούνιον.

2004 Ἐπαναλειτουργία τοῦ Θεσμοῦ τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου, τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.