Περιοχή: Κριτσά

Ὁ ναός χρονολογεῖται στόν 13ο αἰώνα. Στήν σημερινή του σύνθετη μορφή, μοιάζει μέ τόν τύπο τοῦ τρίκλιτου καμαροσκεποῦς ναοῦ μέ ἕναν τροῦλο, μορφή τήν ὁποία ἀπέκτησε μετά ἀπό διαδοχικές προσθῆκες καί βελτιωτικές ἐπεμβάσεις. Τόν ἀρχικό πυρῆνα ἀποτελοῦσε τό σημερινό μεσαῖο τρουλαῖο κλίτος. Ὁ χῶρος αὐτός κοσμήθηκε μέ τοιχογραφίες πρίν ἀπό τά μέσα τοῦ 13ου αἰώνα. Ἀκολούθησε μέσα στίς δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ 14ου αἰώνα ἡ ἀνανέωση τῆς ἱστόρησης τοῦ ναοῦ, μετά τίς σημαντικές ζημιές πού ὑπέστη τό κτήριο κατά τό σεισμό τοῦ 1303, καθώς καί ἡ ἐπέκταση τοῦ ἀρχικοῦ κτηρίου μέ τά πλευρικά κλίτη.

Φωτογραφικό Αρχείο