Σχολή Ξυλογλυπτικῆς. Λειτουργεῖ εἰς τήν Ι.Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πόλεως Ἁγ. Νικολάου. ̓Υπεύθυνος Νικόλαος Μάνε- σης, ξυλογλύπτης, τηλ. 6976 133477.